Added by on 2013-05-16

การคุมกำเนิด คือ การป้องกันการตั้งครรภ์ และแบ่งออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆ แบบถาว และชั่วคราว ลองฟังจากคลิป

แสดงความคิดเห็น